Privacy statement

Privacy Statement Praktijk Ingrid van Eijk:

Praktijk Ingrid van Eijk, gevestigd aan De Kruiskamp 42, 6611 AL Overasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Praktijk Ingrid van Eijk De Kruiskamp 42, 6611 AL Overasselt 0648-628821, website: www.ingridvaneijk.nl email: info@ingridvaneijk.nl

Ingrid van Eijk is de functionaris gegevensbescherming van Praktijk Ingrid van Eijk, zij is te bereiken via info@ingridvaneijk.nl

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk Ingrid van Eijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Daarnaast bevat uw dossier: aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of die u zelf heeft aangeleverd. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, inzage in de administratie heeft een boekhouder en indien nodig is deze informatie beschikbaar voor de belastingdienst. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Therapeutisch advies

De adviezen en afspraken die tijdens de consulten worden gemaakt worden per mail verstuurd. Een uitgebreid verslag van het intakegesprek wordt in een PDF of WORD-bestand versleuteld met een wachtwoord. U ontvangt dit wachtwoord per app of sms, zodat alleen u dit bestand kunt openen. De consulten na het intakegesprek kennen alleen een kort advies of supplementenlijst deze mogen zonder versleuteling naar u toe worden gemaild. Indien er sprake is van specifieke digitaal opgevraagde uitslagen van onderzoeken dan is het mogelijk deze te versleutelen met een wachtwoord en per email te verzenden. Uitslagen kunnen ook als hard-copy worden aangevraagd en overhandigd tijdens een consult of worden verzonden.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Praktijk Ingrid van Eijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volgens de wet WGBO dient uw dossier 20 jaar bewaard te worden. Daarna wordt uw dossier vernietigd. Bij minderjarige cliënten wordt vanaf het 18e levensjaar het dossier 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Ingrid van Eijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt er niks gedeeld met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Praktijk Ingrid van Eijk gebruikt enkel functionele cookies of vergelijkbare technieken. Op de website van www.ingridvaneijk.nl is er een mogelijkheid om het contactformulier in te vullen met uw naam, emailadres en vraag of opmerking. Het is puur bedoeld zodat ik contact met u kan opnemen om uw vraag kan beantwoorden. Het contactformulier wordt voor geen andere doeleinden gebruikt.

Beveiliging

Mijn computer is beveiligd met een sterk wachtwoord. Intakeverslagen zijn versleuteld met een extra wachtwoord. Ik maak nooit gebruik van onveilige wifi of onbekende wifitoegang. Mijn mobiele telefoon is beveiligd met een pincode en ID Touch.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Ingrid van Eijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ingridvaneijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het volgende zwart (onleesbaar): uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy.

Praktijk Ingrid van Eijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Ingrid van Eijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn verwerkingsovereenkomsten gemaakt met derden om de geheimhouding en verantwoordelijkheden voor beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ingridvaneijk.nl

Disclaimer

Deze website bevat geen gezondheidsclaims en geen medische claims. De informatie op deze website is puur informatief van aard en zeker niet bedoeld als persoonlijk medisch advies. Voor medisch advies gaat u altijd naar uw behandelend arts. De samenstelling van de website van Praktijk Ingrid van Eijk is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Praktijk Ingrid van Eijk accepteert in alle gevallen geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, nog voor de schade, overlast of ongemak, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit, of samenhangen met het gebruik van de informatie van deze website. Alle informatie op deze website is dan ook niet bedoeld en niet geschikt voor zelfzorg. Elk persoon draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gedrag en handelingen, zowel tijdens consulten als buiten de consulten. Deze website is niet bedoelt om u te weerhouden of onttrekken aan medische behandeling. Bij lichamelijke, psychische of welk soort gezondheidsproblemen dan ook, wordt altijd aangeraden een arts te consulteren.

Wijzigingen:

Praktijk Ingrid van Eijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen. Laatste update: 01-07-2023

Disclaimer: Resultaten zijn natuurlijk per persoon verschillend, afhankelijk van juist voorgestelde informatie, inzet en zelfdiscipline.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie gatgeschillen.
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Voor meer informatie zie: beroepscode.

Ingeschreven bij de KVK onder nummer 86563548

Scroll naar boven